Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΑΤΑΡΩΝΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΗΜΩΝ ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΑΤΑΡΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ (ήκμαζε κατά τον τέταρτον αιώνα).

Ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις τοῦ ἑβδόμου αἰῶνος ἐπαναστατήσονται οἱ Ἀγαρηνοὶ καὶ περικυκλώσουσι τὰ τείχη τῆς Πόλεως Βυζαντίου, καὶ συναχθήσονται πάντα τὰ έθνη ἐν αὐτῇ καὶ επτάλοφος στρέψει τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐπὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου· καὶ οὐαὶ σοὶ επτάλοφε, ἐκ τῆς τοιαύτης ὀργῆς, ὅταν κυκλωθής ὑπὸ στρατοπέδου πολλοῦ καὶ κυριευθής ὡς διὰ μικροῦ πράγματος, καὶ τὰ ὡραῖα σου τείχη πεσοῦνται ὡσεὶ καλιά, καὶ πατήσει τὸ μειράκιον ἐπὶ σὲ χαλινῶ, τὸ σκῆπτρον θήσει, καὶ ἐν αὐτῷ οὐ μένει, καὶ βάλη τᾶς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὰ Ἅγια τοῦ Θεοῦ θυσιαστήρια· καὶ τὰ άγια ἀποκρούσουσι καὶ τρώσουσι τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπωλείας· καὶ μετὰ ταῦτα ἐγερθήσεται ὁ ὄφις ὁ κοιμώμενος, καὶ πατάξει τὸν κόρακα, καὶ τὸ διάδημα αὐτοῦ, ἀνακολπωσάμενος,
καὶ μεγαλυνθήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, πρὸς μικρόν· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς ἀπωλείας στηρίξαντες δώσι τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἐπὶ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου· καὶ οὕτω δώσει ὁ ὄφις ὁ κοιμώμενος θάνατον ὅσιον, καὶ κρατήσει ἐπὶ την επταλόφον τὸ Ξανθὸν γένος, ἔξ ἢ πέντε, καὶ φυτευθήσονται ἐν αὐτῇ λάχανα, καὶ φάγονται ἐξ αὐτῶν πολλοὶ εἰς ἐκδίκησιν τῶν αγίων· κρατήσουσι δὲ ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν προνοητὲς τρεῖς, καὶ δύσει (ο δεῖνα) ὁ προφητεύων, καὶ μετὰ τοῦτον ἐγερθήσεται αὐτόνομος, καὶ μετὰ τοῦτον ἕτερος λύκος ἀγριώδης· καὶ δείρωσι τοὺς Ἰσμαηλίτες, καὶ διώξουσιν αὐτοὺς ἕως Κολωνίας, καὶ ταραχθήσονται καὶ τὰ καθήμενα  Ἔθνη ἄτινα εἰσὶν ἐπὶ τὰ βόρεια μέρη, κινήσουσι μετὰ μεγάλης βίας καὶ δριμύτητος θυμοῦ, καὶ χωρισθήσονται εἰς τέσσαρας ἀρχάς, καὶ ἡ μὲν πρώτη χειμάσει εἰς Ἔφεσον, ἡ δὲ δευτέρα εἰς τὰ Μελάγια, ἡ τρίτη ἐν Ἀκροκάμπῳ, ἠγοῦν εἰς τὴν Πέργαμον, καὶ ἡ τετάρτη εἰς Βιθυνίαν· καὶ σωρεύσουσι ξύλα πολλά, καὶ καταπατήσουσιν αὐτῆς τὰ ὅρια·
τότε ταραχθήσονται τὰ ἔθνη καθήμενα ἐπὶ νότου γωνίας, καὶ ἐγερθήσεται ὁ μέγας Φίλιππος μετὰ γλωσσῶν δέκα οκτώ καί συναχθήσονται ἐν τῇ επταλόφω, καὶ συγκροτήσουσι πόλεμον οἷς οὐ γέγονε πώποτε· καὶ δραμούσιν εἰς τὰς ἐμβολᾶς καὶ εἰς τὰς ρυμᾶς τῆς επταλόφου, καὶ ὁ φόνος τῶν ἀνθρώπων ὡς ποταμὸς κινήσει, καὶ θολωθήσεται ἡ θάλασσα ἐκ τοῦ αἵματος έως τὰ βάθη τῆς ἀβύσου.
Τότε ὁ βοὺς βοήσει καὶ ἡ ξηρόλαφος θρηνήσει, καὶ τότε σταθώσιν οἱ ἵπποι, καὶ φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ κράξει, στῶμεν, στῶμεν, εἰρήνη ὑμὶν· ἀρκεῖ ἡ ἐκδίκησις αὔτη ἐπὶ τοὺς ἀπειθεῖς καὶ ἀνηκόους, καὶ ἀπέλθετε ἐπὶ τὰ δεξιὰ μέρη τῆς επταλόφου καὶ ἐκεῖ εὐρήσεται ἄνθρωπον ἐπὶ δυὸ κίονας ἱστάμενον ἐν κατηφείῳ πολλή, (ἔσται δὲ λαμπρὸς τὸ εἶδος, δίκαιος, ἐλεήμων, φορῶν πενιχρά, τῇ ὄψει αὐστηρὸς καὶ τῇ γνώμη πρᾶος·) ἔχοντα ἐπὶ τὸν δεξιὸν αὐτοῦ πόδα καλάμου ήλον· καὶ φωνὴ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αὐτὸν βασιλέα, καὶ δώσουσιν αὐτῶ εἰς τὴν  δεξιὰν χεῖρα ρομφαῖαν, λέγοντες αυτώ· ανδρίζου, Ιωάννη, και ίσχυε, και νίκα τους εχθρούς σου· και επάρας την ρομφαίνα παράτοῦ Αγγέλου, πατάξει τοὺς Ἰσμαηλίτας Αἰθίοπας, καὶ πᾶσαν γενεὰν ἄπιστον.
Τοὺς δὲ Ἰσμαηλίτας μερίσει εἰς τρία μέρη· καὶ τὴν μὲν πρώτη ἐν ρομφαῖᾳ, τὴν δὲ δευτέραν βαπτίσει, τὴν τρίτη καταδουλώσεται ἐν τῇ ανατολὴ· καὶ ἐν τῷ ὑποστρέφεσθαι αὐτόν, ἀνοιχθήσονται οἱ θησαυροὶ τῆς γῆς, καὶ πάντες πλουτήσωσι, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν πένης, καὶ ἡ γῆ ἀποδώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς ἐκατονταπλασίονα· τὰ δὲ ὄπλα τὰ πολεμικὰ γενήσονται εἰς ἄροτρα καὶ δρέπανα· καὶ βασιλεύσει ἔτη τριάκοντα πέντε, καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ, βασιλεύσει ἔτη δώδεκα· καὶ οὗτος προεῖδε τὸν θάνατον αὐτοῦ, καὶ οὗτος πορεύσεται εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδώσει τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τῷ Θεῷ·
καὶ ἔκτοτε βασιλεύουσιν οἱ τέσσαρες υιοί αὐτοῦ· καὶ ὁ μὲν πρῶτος βασιλεύσει ἐν τῇ Ρώμη, ὁ δεύτερος ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ὁ τρίτος ἐν Θεσσαλονίκη, καὶ ὁ τέταρτος ἐν επτάλοφῳ. Οὗτοι ἀλληλομαχήσαντες, στρατοπεδεύσουσιν ἐπ' ἀλλήλους· καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ μοναχοὺς στρατοπεδεύσουσι, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν σωθήσεται· καὶ ἐν τῷ μὴ εἶναι ἄνδρα δίκαιον, βασιλεύσει γύναιον μιαρὸν καὶ ἀναίσχυντον ἐν τῇ επτάλοφω· καὶ αὐτὴ μιανεῖ τὰ ἅγια τοῦ Θεοῦ θυσιαστήρια, καὶ αὔτη σταθεῖσα ἐν μέσω τῆς επταλόφου, κηρύξει φωνὴ μεγάλη, λέγουσα· τὶς Θεὸς πλὴν ἐμοῦ; καὶ τὶς ὁ ἀνθιστάμενος ἐν τὴ ἐμὴ βασιλεία; καὶ εὐθὺς σεισθήσεται ἡ επτάλοφος, καὶ καταποντισθήσεται σύμψυχος ἐν βυθώ ἀπωλείας, καὶ μόνος οξηρόλοφος έσται φαινόμενος, και τα διαβαίνοντα πλοία μέλλουσι θρηνεὶν τὴν επτάλοφον·
καὶ οὗτος βασιλεύσει ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕτερος ἐπὶ χρόνου μικροῦ· εἴτα καταποντισθήσεται καὶ ἡ Σμύρνη καὶ ἡ Κύπρος ἀπὸ ἀνεμοστροβίλου θαλάσσης, καὶ τότε βασιλεύσει ὁ αντίχριστος, καὶ πράξει κατὰ φαντασίαν φοβερὰ καὶ ἐξαίσια πράγματα, ὥστε, εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς πλανήσει, καθ' ἄ φησι Κύριος· μέλλει γὰρ γεννηθήναι ἐξ' Ἑβραίων, φυλῆς Δᾶν, ἐκ μιαρᾶς παρθένου ἄνθρωπος, ἐνδεδυμένος καθάπερ ὁ Διάβολος, καὶ τὸ μὲν πρῶτον δείξει πραότητα, ταπείνωσιν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ὑπόκρισιβ δείξει εἰς τοὺς  ἀνθρώπους,  καὶ  τότε  μέλλει  ὑπό  τοῦ  πλήθους  ἀγαπηθήναι,  καὶ  ἀναγορευθεῖς βασιλεὺς ποιήσει ἐξαίσια ἔργα· ἀγαπήσει δὲ πρώτον τοὺς Ἰουδαίους, καὶ τὸν κατεστραμμένον ναὸν ἀνοικοδομήσει· καὶ γενήσονται λοιμοὶ καὶ λιμοί, καταποντισμοὶ κατὰ τόπους· τά ὕδατα ἀποφράξουσιν· ὁ οὐρανὸς οὗ δώσει τὴν δρόσον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ κρατήσει ὁ τρισκατάρατος οὗτος δαίμων ἔτη τρία καὶ μῆνας ἔξ· τότε κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι, καὶ ὁ χρόνος ὡς μὴν διαβήσεται, καὶ ὁ μὴν ὡς ἑβδομάς, και ηυ εβδομάς ὡς μία ἡμέρα καὶ ἡ ἡμέρα ὡς ὥρα. Μετὰ οὒν τὴν συμπλήρωσιν, βρέξει ὁ Θεὸς πῦρ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἡ γῆ κατακαήσεται πήχεις τριάκοντα· τότε βοήσει ἡ γῆ πρὸς Κύριον, καὶ δημιουργὸν αὐτῆς λέγουσα· Παρθένος εἰμί, Κύριε, ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία· τότε οἱ οὐρανοὶ ὡς βιβλίον ἔσονται, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ σαλπίσουσι τάς ἑαυτῶν σάλπιγγας, καὶ οἱ ἀπ' αἰῶνος δίκαιοι ἀναστήσονται, καὶ σταθήσονται ἐκ δεξιῶν του υψίστου, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἐξ εὐωνύμων, καὶ οἱ μὲν δίκαιοι ἀπελεύσονται εἰς τὸν Παράδεισον, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὴν κόλασιν, καὶ πρὸς τὸν Βύθιον δράκοντα ἐν βυθῷ Ταρτάρου, ἵνα σὺν τοῖς ὑπουργοῖς αὐτοῦ αὐτὸν προσκυνώσι, καὶ βασιλέα αὐτὸν ἐπιγράψαντες, κολάζωνται αἰωνίως.
 Ἠμᾶς δὲ πάντας γένοιτο ἐπιτυχεῖν τῆς Χριστοῦ βασιλείας, προσκυνεὶν δὲ Πατέρα, Υἱὸν καὶ Πνεῦμα Ἅγιον, τὴν μίαν θεότητα καὶ βασιλείαν ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἠμῶν· ὧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων,
Ἀμήν.


ΠΗΓΗ: ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΚΗΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ, 1974, σ.σ. 45-51.

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΗ παρακάτω επιστολή παραδόθηκε το καλοκαίρι του 2012 στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επίσης, στάλθηκε σχεδόν σε όλους τους Μητροπολίτες της Ελλάδος, όπως και σε όλα τα μεγάλα σχίσματα του Πάτριου Εορτολογίου.

Το κείμενο το έγραψε ο Ιωάννης εν Χριστώ βασιλεύς των Πενήτων Ελλήνων ως έκκληση για την ανάσταση της Ελλάδος. Όπως καταλαβαίνετε κανείς από όσους παρέλαβαν την επιστολή δεν άκουσε…

Τώρα, εν έτη 2017, όλοι όσοι έλαβαν αυτή την επιστολή δεν έχουν πια καμία δικαιολογία για τη σημερινή πνευματική και υλική κατάντια των Ελλήνων, κι ό,τι κι αν ισχυριστούν ενάντιο είναι προφάσεις εν αμαρτίες.
***

Όποιος εν Χριστώ εβαπτίστηκε Χριστόν ενενδύθηκε, και ιδού το ένα το Πνεύμα του Κυρίου προς εσάς Αδέλφια, μας μαρτυρεί:

Ένας ο Κύριος.
Ένα το Σώμα Του και Ένα το Άγιο Του το Αίμα.
Ένα το νερό που μας Βαπτίζει, και μας το χαρίζει
η Μία Του η Εκκλησιά, που το Άγιο δισκοπότηρο για εμάς κρατά.
μα σήμερα οι Βασιλείς του Ουρανού στην γη αποστάτησαν,
και διαμελίστηκε το Ένα το Άγιο Πνεύμα.
διχάζοντας με διαφορετικές ιδεολογίες και πλανεμένες απόψεις το ποίμνιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, χωρίζοντας τον Λαό σε μάζες και σε αιρέσεις.
***

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

διώξτε τον φθόνο και τα μίση αναμεταξύ σας Έλληνες
κι αγκαλιάστε το πνεύμα της Αλήθειας του Κυρίου μας, ως Μία Στάνη και Μία Ποίμνη και καθαιρέστε τους μη έχοντες τα χρηστά.

Παράνομοι λύκοι εισχώρησαν εις την Εκκλησία και εργάζονται για τον αφανισμό μας.

Πιστεύω εις Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία....
και εις ταπείνωση του Ποιμνίου εις την Αγάπη του Χριστού, σας προσκαλώ.

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ, ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ, ΟΛΟΙ εις τον Ποιμένα μας ΚΑΙ Αρχιεπίσκοπο Κύριο Ιησού Χριστό.

Καλούνται όλοι οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ.
***

Εν αρχή είναι η Βασιλεία του Θεού, κι η Βασιλεία του Θεού είναι ο Λόγος, κι ο Λόγος ήταν, είναι και θα είναι εις τον αιώνα προς τον Θεόν, διότι η Αγάπη είναι ο Θεός.
Η Αγάπη είναι η αρχή που οδηγεί προς τον Θεόν.

Αγαπητοί Πατέρες, οσιότατοι Απόστολοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αρχιερέως ημών Ιησού Χριστού, με πολλή αγάπη και πόνο σας ερωτώ:
όταν το ένα πνεύμα της θείας Χάριτος είναι το Ένα κι εμείς οι πολλοί ο ενδεδυμένος ο Χριστός, σήμερα εσείς γιατί διαμελίσατε την Εκκλησία - Οίκο του Πατρός μας σε εκατοντάδες σχίσματα κι αιρέσεις;

Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εγώ ο Ιωάννης, ο απεσταλμένος από τον Θεό, σας κρούω την πόρτα φωνάζοντας μετανοείτε !

Ο καιρός γαρ νυν.

Γνώρισα τα εκατοντάδες σχίσματά σας και τα έργα σας. Και ως παραβάτες σας καταγγέλλω, ότι δεν είστε εν τη διδαχή του Χριστού, διότι τα έργα σας είναι φανερά στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων, διότι «πας ο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν ουκ έχει∙ ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος και τον πατέρα και τον υιόν έχει». Και ως ο Κύριος είπε «ήτις ει τις έρχεται προς ημάς και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε. Ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς».
(Ιωάννου Α΄β, 22. - «τις εστίν ο ψεύστης εί μη ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστιν ο Χριστός; Ούτος εστίν ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν».

Και σήμερα, αγαπητοί μου Πατέρες, πέσατε στην πλάνη του πονηρού και αντί την διδασκαλία του Αρχιερέως μας Ιησού Χριστού, ακολουθείτε την οδό του αντιχρίστου.

Δεν είναι δυνατόν να υμνούμε τον Κύριο ως Μέγα Αρχιερέα μας εις την τάξη Μελχισεδέκ, κι εσείς να ζείτε την επίγεια δόξα σας μέσα στην χλιδή την ώρα που ο λαός πεινά. Ο Θεός χρυσούς ναούς δεν θέλει, μα χρυσές καρδιές.

Δεν είναι επιτρεπτό να υπάρχουν σήμερα ιερείς στην ιεροσύνη της Ορθοδοξίας και για θέωση να οδηγούν ως πρόβατα το ποίμνιο προς την αρσενοκοιτία.

Δεν είναι επιτρεπτό στην Ορθοδοξία να συλλειτουργούμε με αυτούς που ο μεσσίας τους δεν ήρθε ακόμα.

Δεν είναι επιτρεπτό Ορθόδοξος Πατριάρχης να ασπάζεται το Κοράνι και το Ταλμούδ, με το πρόσχημα ότι ο Θεός είναι «αυτός ο ένας».

Δεν είναι δυνατόν Ορθόδοξοι Ιεράρχες να λένε πως «εκτός των εβραίων ο θεός δεν υπάρχει άλλος Θεός», την ώρα που των εβραίων ο θεός λέει στους εβραίους «ο ευσεβής εβραίος γινωσκέτω, ότι το αίμα των χριστιανών θυσία εστί τα μάλα, ευπρόσδεκτος τω ουρανώ, ώστε το χέειν αίμα χριστιανού, είναι θυσία τόσον ιερά, όσον η των μάλλον πολυτίμων αρωμάτων και μύρων…, και στους εβραίους που αμαρτήσανε είναι θυσία προ παντός συναποφέρουσα την ευλογίαν του Υψίστου, επί των εκτελούντων και μεταλαμβανόντων αυτής». Κι εσείς σήμερα ορκίζετε εβραίους στη βουλή των Ελλήνων;

Δεν είναι επιτρεπτό τον ισόβιο Πατριάρχη της θείας Χάριτος (στα Ιεροσόλυμα) να τον έχετε φυλακή και χριστιανός με χριστιανό μέσα στον Πανάγιο Τάφο να σφάζονται σαν τα τσακάλια αναμεταξύ τους.

Στο όνομα της Αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος έλθετε εις γάμον κοινωνίαν και ενώστε την Ορθοδοξία μας στο όνομα της Βασιλεύουσας των Ουρανών εν τη Γη και δώστε τα του Θεού εις τον Υιό, και Υιός εστί ο Έλλην, και ο Έλλην εστί λευκή περιστερά και λευκή περιστερά εστί ο Χριστός, που εσείς ιερείς μου του αφαιρέσατε τα χρηστά. Και τα χρηστά τα χρίζει μόνο ο Λόγος, και ο Λόγος εστί η Αγάπη, και η Αγάπη είναι ο Θεός κι εμείς ο Λαός οι καρποί του. Και σήμερα οι καρποί των εκκλησιών σας είναι καρποί σκότους και πλάνης στέφοντας τον άνθρωπο με την αγκάθινη γνώση του δευτέρου θανάτου.

Εγώ ειμί ο Ιωάννης, ο φέρων το Φως της αυγής, ο φέρων τους καρπούς της θείας Χάριτος εις τους λαϊκούς, και στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και στο όνομα των Αγίων Αγγέλων Του, σε μετάνοια σας καλώ και σε αδερφοσύνη και να ζήσουμε όλοι μαζί την πρώτη ανάσταση και το τέλος του δευτέρου θανάτου, ώστε τώρα που έρχεται ο Κύριος να μας βρει Ορθόδοξους Έλληνες και Φωτεινούς υιούς Του.

Από την όγδοη οικουμενική σύνοδο και μετά αφαιρέθηκε ο Ευαγγελισμός της θεάσεως του Ανθρώπου και από Εκκλησία του Φωτός έγινε εκκλησία του διαόλου. Διότι το «δεν χρειάζεται στους λαϊκούς να δίνουμε γνώσεις φωτός», είναι αντίχριστον, άρα και καθαιρετέο, όπως άπαντα τα κλήματα τα μη φέροντα Χριστού καρπό.

Ενώστε όλες τις Εκκλησίες κι ενταχθείτε εις τους νόμους του ιερού συντάγματος κι απαλλάξτε τον λαό από το κράτος της μεγάλης Βαβέλ, και αναστήστε το Έθνος των Ελλήνων.Ιωάννης, ο εν ονόματι Κυρίου αγαπών σας. 
*******

Η επιστολή αυτή δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουλίου 2012 για να είναι και ενήμερος ο ελληνικός λαός: http://fwnitwnpaterwn.blogspot.gr/2012/07/blog-post_19.html 

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣΤην 25η Μαΐου του 2007 (με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο - εορτάζουμε την Γ΄ Εύρεση της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου) εκοιμήθη εν Κυρίω ο Αριστοτέλης Δελήμπασης, ένας εκ των μεγαλυτέρων θεολόγων του Κ΄ αιώνος, παραγνωρισμένος από τους θεολογικούς κύκλους της εποχής του, λόγω του αντιοικουμενιστικού του φρονήματος και της αποτειχίσεώς του, διωγμένος και από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που υπηρέτησε, εξαιτίας της εναντίωσής του στην επάρατο εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, της οποίας θύματα είμαστε εμείς οι νεότεροι.

Είχα την ευλογία να τον γνωρίσω προσωπικά και να θαυμάσω το ήθος του. Μεγάλος δάσκαλος, που τα συγγράμματά του, αποτελούν μνημεία ορθοδόξου ομολογίας. Στην "Πατριο-γνωσία" δημοσιεύονται σταδιακά τα άπαντά του, εις μνημόσυνον αυτού και εις ωφέλειαν των καλοπροαιρέτων χριστιανών.
Μπορείτε να διαβάσετε ένα αφιέρωμα και εδώ.
Εύχομαι ο Κύριός μας να παραβλέψει τα πλημμελήματα αυτού, στα οποία ως άνθρωπος μπορεί να υπέπεσε και να τον αναπαύσει.

Αδερφέ μας και δάσκαλε Αριστοτέλη, πρέσβευε υπέρ ημών!

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

α. Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ –ΑΘΗΝΑΙ 1972
β. ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ - ΑΘΗΝΑΙ 1972
γ. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ -ΑΘΗΝΑΙ 1974 (Β΄ ΕΚΔΟΣΙΣ 1981)
δ. ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ1976
ε. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΙ 1975
στ. Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ 1980
ζ. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΘΗΝΑΙ 1981
η. ΑΓΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΙ 1982
θ. ΨΑΛΑΤΕ ΣΥΝΕΤΩΣ – ΑΘΗΝΑΙ 1982
ι. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ 1982
ια. ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ 1985
ιβ. ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΑ - ΑΘΗΝΑΙ 1986
ιγ. Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΑΘΗΝΑΙ 1990
ιδ. Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ 1994
ιε. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Η "ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ" - ΑΘΗΝΑΙ 1994
ιστ. ΑΝΑΙΔΗΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΑΘΗΝΑΙ 1997
ιζ. Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΘΗΝΑΙ 1999


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ "ΚΑΛΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ" ΚΑΙ "ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ".


Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Η ΛΕΥΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Μια φορά κι έναν καιρό και στο τώρα μας ακόμα και καλύτερα....
Και τούτο δύναται να συμβεί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό.

Και γράφει η πρώτη μας λευκή σελίδα :
Δούλοι κοιμηθήκατε, βασιλιάδες σας ξυπνάω.
Χωρίς δεκάρα στην τσέπη κοιμηθήκατε και με χρυσές λίρες στην τσέπη σας ξυπνάω.
Άδεια ποτήρια, διψασμένα για νερό η ψυχή σας.
Μέσα στο πυρ του στόματος του δράκοντος σε γέννησε η μήτρα σου, μα όπως τον σάπιο σπόρο μέσα στη λάσπη και στην μούχλα ανασταίνεται και γίνεται φυτό, έτσι και μέσα από την κοιλιά του δράκοντος του κόσμου τούτου......έτσι και ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΕΛΛΑΣ ΓΑΡ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΝΕΙ ΦΥΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΜΑ ΘΕΙΟΝ ΗΚΡΙΒΩΜΕΝΟΝ, ΛΟΓΙΣΜΟΝ ΑΠΟΤΙΚΤΟΥΣΑ ΟΙΚΕΙΟΥΜΕΝΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ.

Αυτά τα γράμματα θα γεννιούνται εις τον αιώνα των αιώνων, που θα ανάβει η Ολύμπια Φλόγα ισοβίως και αδιαλείπτως από το Ολυμπιακό μας Στάδιο ως το τελευταίο καντηλάκι της Παναγιάς.
***

Στην δεύτερη σελίδα του λευκού μας του βιβλίου γράφει :
Δύο πλάκες εις τα χέρια του του έδωσε του βασιλέα Ιωάννη ο Θεός, την Παλαιά Διαθήκη-Μωσαϊκός νόμος, ώστε να καθαρίσει αυτά τα γράμματα στη γη.
Στο άλλο χέρι η άλλη πλάκα, η Καινή μας Διαθήκη του Ιησού Χριστού μας ο Λόγος.

Και μαζί Του δυο αγγέλους, ο ένας στο ένα χέρι του κρατάει σφυρί και στο άλλο χέρι σμύρνα πάνω σε ένα σπαθί. Και όποιος σμύρνα πρόσθεσε, σμύρνα κι αυτός να λάβει.
Ο άλλος ο άγγελος στα χέρια του κρατάει καλέμι, και στο άλλο χέρι του κρατεί λιβάνι κι ένα στεφάνι. Όποιος λιβάνι πρόσθεσε στο βιβλίο της ψυχής του, τούτος λιβάνι θα λάβει και την στέφανον της Δόξης του Υψίστου.

Και ο Ιωάννης είναι αυτός που έχει το στεφάνι το χρυσό διότι πρώτος εις τον Ουρανόν ευρέθη, που μετά απ'τον Χριστόν πέρασαν 2005 έτη που άνθρωπος επέρασε με το δεξί εις τον Θεόν για το δίκαιο όλων των ανθρώπων.
Και ο Θεός εχάρη γιατί ανάμεσα στους θεούς των θεών βρέθηκε ένας, κι αυτός είναι η Ζωντανή Ελλάδα.

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.


Ο εν αρχή το Ι και εν το τέλη.... η επόμενη λευκή σελίδα μας


Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Σήμερα, όπου βάλλεται η Ορθοδοξία προς χάριν της πανθρησκείας ή αλλιώς οικουμενισμού, το κήρυγμα του αειμνήστου Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη είναι πιο πολύ επίκαιρο παρά ποτέ !

Η επιβολή της πανθρησκείας γίνεται με διάφορα πολιτικά, οικονομικά και άλλα μέσα. Στα πολιτικά μέσα βλέπουμε την θέληση των κυβερνώντων να αφαιρέσουν κάθε τι που είναι ή/και θυμίζει Ορθοδοξία, όπως κατάργηση σταυρού σημαίας, κατάργηση προσευχής στα σχολεία και λοιπά σχετικά που βλέπουμε και ακούμε σε καθημερινή βάση. Στα οικονομικά μέσα βλέπουμε την θέληση των κυβερνώντων να βάλουν φόρο στους χριστιανούς, να τους υποδουλώσουν στο υλικό χρήμα "χτίζοντας τον χρυσόν πάνω στον Χριστόν".

Άλλα μέσα είναι η σιωπή πλείστων των ιεραρχών και των θεολόγων στο θέμα αυτό. Θυμίζουμε τι λέει στο βιβλίο του ο αείμνηστος Αριστοτέλης Δελήμπασης "(Η ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, Α. Δ. ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ, ΑΘΗΝΑΙ 1972, Κεφάλαιον Δ’, Παρέκκλισις και Μετάνοια, σ.σ. 288-289) : Η ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Η αντιθεολογική σιωπή πλείστων θεολόγων.

Ως «μέγα τι θηρίον εξήλθεν επί γης η αίρεσις αύτη» (Μ. Αθανασίου, ΒΕΠΕΣ, 31, 243)του Οικουμενισμού. Το «θηρίον» τούτο εισήλθεν εις την μάνδραν των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπου κατασπαράσσει ποιμένας και πρόβατα, αρχίζον από των κεφαλών. Αι παναιρετικαί οικουμενιστικαί διδασκαλίαι και καινοτομίαι κλυδωνίζουν την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ως άλλα «κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τας εαυτών αισχύνας» (Ιούδ. 13). Όπως επί της εποχής του Μ. Βασιλείου, ούτω και σήμερον η Ορθοδοξία συγκλονείται εκ θεμελίων και αι Ορθόδοξαι Εκκλησίαι κινδυνεύουν να καταποντισθούν αύτανδροι εις τα πικρά και θανατηφόρα ύδατα της οικουμενιστικής ψευδοδοξίας. Όντως, ο «σάλος ούτος των Εκκλησιών τίνος ουκ έτσι θαλασσίου κλύδωνος αγριώτερος; Εν ω παν μεν όριον Πατέρων κεκίνηται, πας δε θεμέλιος και ει τι οχύρωμα δογμάτων διασαλεύεται. Κλονείται δε πάντα και κατασείεται σαθρά τη βάσει επαιωρούμενα» (Μ. Βασιλείου, PG. 32, 212-213).

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ, ΑΛΛ’ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ


Η ένωσις των «εκκλησιών» έγινε το 1965!

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία που έρχονται στο φως, δεν θα πρέπει να περιμένουμε μία επίσημη διακήρυξη της ενώσεως των «εκκλησιών», διότι ένωσις έχει γίνει προ πολλού και τούτο φαίνεται αρκούντως πλέον. Εκείνο που διενεργείται τώρα τεχνηέντως είναι μία σταδιακή αποκάλυψις των εν κρυπτώ συμφωνηθέντων, ώστε το υγιές σώμα να συνηθίζει, να μην αντιδράσει και επαναστατήσει, αλλά να δεχτεί το δηλητήριο κλιμακωτά, κατά δόσεις, μέχρι πλήρους αποδοχής και «καταπόσεως». Η επικοινωνιακή επιστήμη με όργανα τα Μ.Μ.Ε. είναι επιστρατευμένη και προσφέρει στο σημείο αυτό άριστα τις υπηρεσίες της.

Πράγματι η στρατηγική αυτή επιτυγχάνει και αποδίδει, μάλιστα στον εκτός της Εκκλησίας κόσμο (τους ετερόδοξους, τους ετεροθρήσκους και τους ειδωλολάτρες). Και οι κατ΄όνομα όμως ορθόδοξοι χριστιανοί (αυτοί που δεν εκκλησιάζονται τακτικά και δεν μετέχουν στην θεία λατρεία, που δεν τιμούν Κυριακές και εορτές και αργίες, που δεν τρέφονται με τα θεία μυστήρια, που δεν τηρούν εντολές και νηστείες, που δεν μελετούν Γραφές, που δεν διαβάζουν βίους Αγίων, που δεν ξέρουν στοιχειώδη εκκλησιαστική ιστορία, που δεν έχουν μάθει για συνόδους και δόγματα και ιερούς κανόνες, αλλά «συσχηματίζονται τω αιώνι τούτω» (Ρωμ 12,2)), και αυτοί δυστυχώς επηρεάζονται, αποκοιμίζονται, γίνονται «ποταμοφόρητοι» (Απ. 12,15). Βλέπουν διαρκώς τηλεόραση κι ακούνε κάθε ώρα δελτία ειδήσεων, κι από κει διαμορφώνουν γνώμη, συνείδηση, στάση.

Όσοι όμως μετέχουν εν συνειδήσει και επιγνώσει στη ζωή της Εκκλησίας, αυτοί μένουν «αψέκαστοι» απ’ το φαρμάκι, απότιστοι απ’ το «τρελό νερό». Αυτοί διατηρούν τα αισθητήρια της πίστεως υγιή, διασώζουν τα κριτήρια της αληθείας ακέραια. Σ’ αυτούς λειτουργεί το «χρίσμα από του αγίου», που θέλει η Καινή Διαθήκη (Α’ Ιω. 2,20). Αυτοί διακρίνουν, βλέπουν «τα σημεία των καιρών» (Ματθ. 16,3), αντιλαμβάνονται από μακριά τους ψευδοπροφήτες και της πλάνες τους. Αυτοί είναι «το μικρόν ποίμνιον». Αγρυπνούν με «τας οσφύς περιεζωσμένας» και τους «λύχνους καιομένους», προσδοκώντες τον ερχόμενον Κύριον, «πότε αναλύσει εκ των γάμων» (Λουκ. 12,32,35-36).

Μπορεί βέβαια για τους ισχυρούς της ημέρας να υπάρχουν σχέδια, συμφωνίες, υπογραφές, τετελεσμένα. Το σώμα όμως της Εκκλησίας, του ευλαβούς κλήρου και του πιστού λαού, αυτά δεν τα γνωρίζει· τα αγνοεί, κι όταν τα πληροφορείται δεν συμφωνεί, και συνεπώς δεν δεσμεύεται· όπως έγινε και τότε, με τις αποφάσεις της Φεράρρας- Φλωρεντίας.

Εν τω μεταξύ όμως οι πιστοί ταλαιπωρούνται, οι μοναχοί στενάζουν και οι ορθοτομούντες ποιμένες πάσχουν. Δοκιμάζονται βλέποντας την ασέβεια να αποθρασύνεται, την καινοτομία να κορυφώνεται, και την πλάνη να εξαπατά, να αιχμαλωτίζει, να σύρει στην απώλεια. Νιώθουν έντονα τον λόγο του αγίου Γρηγορίου του θεολόγου «Ο πλους εν νυκτί, πυρσός ουδαμού, Χριστός καθεύδει» (P.G. 37,153). Φθάνουν σε όρια αντοχής. Λοιπόν, μας ξέχασε ο Θεός;
***

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Ιωάννης εν Χριστώ βασιλεύς των Πένητων

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΑΕΤΟΥ, ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ. 

ΠΟΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΡΟΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟΥ. 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ και Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΣΤΑ ΜΥΑΛΑ ΜΑΣ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο θεός του πάπα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. 
ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. 

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Η ΙΕΡΗ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 

ΠΩΣ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ και άλλα από τον Ιωάννη του Θεού.