Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ

Τρείς υποστάσεις, ένας Θεός.
Ένας ο προπάτορας, ένας ο καιάδας, ένας και αυτούσιος ο οδηγός.
Ένας ο προφήτης ήλιος του βασιλέα Αβραάμ, ένας και ο Αβραάμ, ένας και ο Μελχισεδέκ και ένας ο μανδύας ο βασιλικός που φορούν, ο ευλογημένος από τον Θεό.
***

Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα δια της Αγίας Μητέρας του Θεού Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον μανδύα της γνώσης που πλέκει στην ψυχή του ανθρώπου την άβυσσο που μέσα στα σπλάχνα της αιωρείται το Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιο τω Πατρί, δι'ού τα πάντα εγένετο.
Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα και παθόντα και ταφέντα.
Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.
Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.
Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
Ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν
***

Και σήμερα Αβραάμ στο Όνομα του Θεού του ανθρώπου σοδομίζεις τους υιούς και θυγατέρες των ξένων εθνών.
Το αίμα του μόχθου των ανθρώπων...ρέει στα κεφάλια των παιδιών σου και ως αθάνατος Ηρώδης κλέβεις τα νήπια από του Θεού την αγκαλιά.


ιω