Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

ΜΟΝΟΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ

ΜΟΝΟ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ.

Τέσσερα χαρακτηριστικά ιδιώματα έχουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι.

«Και πρώτο ιδίωμα όλων των Οικουμενικών είναι το να συναθροίζονται δια προσταγών, ουχί του Πάπα, ή του δείνος Πατριάρχου, αλλά δια προσταγών Βασιλικών.»

«Οικουμενική σύνοδός εστιν η δια προσταγής Βασιλικής συναχθείσα, η περί πίστεως όρον δογματικόν εκθεμένη, η ευσεβή και ορθόδοξα, και σύμφωνα ταις αγίαις Γραφαίς και ταις προλαβούσαις Οικουμενικαίς διορίζουσα, ην η συμφωνία απάντων των της καθολικής Εκκλησίας Πατριαρχών και Αρχιερέων απεδέξατο, είτε δια αυτοπροσώπου παρουσίας, είτε δια τοποτηρητών ή και τούτων απόντων, δια γραμμάτων και υπογραφών αυτών»
ΠΗΓΗ: ΠΗΔΑΛΙΟΝ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ Χ. ΒΑΡΒΑΡΡΗΓΟΥ, 1886, σ. 104-106, υποσημείωση (και εξήγηση από τον Δοσίθεο).