Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΑΚΤΙΣΤΟΝ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ!


Το Άγιον Φως ελλάμπει (εξέρχεται και λάμπει και ακτινοβολεί λαμπρώς) εις τον Πανάγιον Τάφον του αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού του Θεού από την θαυμαστήν νύκτα της Αναστάσεως αυτού. «Πλήρης γαρ ην ο Τάφος Φωτός, ώστε», «διπλώς θεάσασθαι (να θεωρώνται) τα ένδον (εντός), και αισθητώς και πνευματικώς»! (1)

Έκτοτε το Άγιον Φως ελλάμπει ανά τους αιώνας μέχρι σήμερον, μάλιστα κατά την μεγαλειώδη Τελετήν του Αγίου Φωτός του Μ. Σαββάτου, και το βλέπει λαός πολύς προσκυνητών εξ όλης της γης. Εξέρχεται (βγαίνει) δε το θείον τούτο και άκτιστον Άγιον Φως μόνον με τους Ορθοδόξους και ουδέποτε με αιρετικούς, καθ’ ότι μία είναι η αληθινή Θρησκεία, η σωτήριος Θρησκεία του Θεού, η Ορθοδοξία!

Το άκτιστον Άγιον Φως το πιστεύουσιν οι πιστοί και το αρνούνται οι άπιστοι. Διεκρίθησαν δε δια την ασεβή ταύτην απιστίαν οι παπικοί αιρετικοί, οι οποίοι και το επολέμησαν αντιθέως με λύσσαν δαιμονικήν, μάλιστα τον δέκατον τέταρτον αιώνα δια των αιρεσιαρχών του Βαρλαάμ και Ακινδύνου, αλλά και Γρηγορά, λεγόντων το άκτιστον «κτιστόν»! (2) Αλλά αντεκρούσθησαν από τον πρόμαχον της Ορθοδοξίας Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν (1296-1359), και κατεδικάσθησαν και ανεθεματίσθησαν υπό της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας συνοδικώς τα έτη 1341-1351.(3)

Τότε «απεδείχθη» (4) και συνοδικώς βάσει των γεγραμμένων της Ορθοδοξίας, ότι «άκτιστον εστι» (4) το Άγιον «Φως» (4).
Και ουχί «κτιστόν είναι τούτο και φάντασμα (φάσμα, φανταστικόν) και ίνδαλμα (πλάσμα της φαντασίας)» (4), ως «έλεγον» (4) οι «φανερώς βλασφημούντες» τα θεία αιρετικοί. Διο και ανεθεματίσθησαν οι τοιούτοι υπό των Αγίων Πατέρων της Αγίας Συνόδου της Ορθοδοξίας (1351), λεγόντων: Τον «μεν Βαρλαάμ εκείνον και τον Ακίνδυνον… αναθέματι δικαίως καθυποβάλλομεν»(5)! Τους δε «εκείνοις ομόφρονας» (5) «αναθέματι καθυποβάλλομεν» (5) «και αποβλήτους έχομεν της Καθολικής (=Ορθοδόξου) και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας»(5)!

Τουτέστιν, οι μη ομολογούντες άκτιστον το Άγιον Φως και λέγοντες αυτό κτιστόν, κείνται υπό τα φρικτά αναθέματα των Αγίων Συνόδων και Πατέρων της Εκκλησίας του Χριστού!
_____________________
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1.Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, PG. 46, 636, 2. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, 1.299, 3.Θ.Η.Ε. τόμ. 4, σελ. 775-782, 4. Συνόδου εν Κωνστ/λη του 1351, Mansi 26, 183, 5. Της αυτής Συνόδου, Mansi 26, 191.

Αθήναι 1998
ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
Α.Δ. Δελήμπασης


«Ο Θεός», «φως ων αληθώς απόρρητον, και ως φως οράται και φως ποιεί τους καθαρούς την καρδίαν, διο και φως καλείται»

(Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Συγγράματα, 1,451)