Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Αγίου Κοσμά Αιτωλού¹


Εισαγωγή

" Απόσπασμα από το βιβλίον «Κοσμάς ο Αιτωλός» (εκδ. άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. 1959 σελίς 322).
Γράφει ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης:

Ο Άγιος Κοσμάς… δεν είχεν μόνον το χάρισμα της διδασκαλίας, δεν είχε μόνον το χάρισμα του ποιείν θαύματα, αλλά είχεν ακόμη και το χάρισμα της προφητείας…

Το καθαρόν της διανοίας όμμα έβλεπε το απώτερον μέλλον ως παρόν και προέλεγε τα γεγονότα, εκ των οποίων άλλα μεν μετά παρέλευσιν ετών και δεκαετηρίδων πολλών συνέβησαν, άλλα δε δεν εκπληρώθησαν ακόμη και αναμένουν την εκπλήρωσίν των εις το προσεχές μέλλον. Η προφητική του δύναμις… προεκάλει τον θαυμασμόν και αυτών των απίστων.

Ούτω λέγεται, ότι ο Αλή- Πασάς εις μουσουλμάνον, όστις είχε σκανδαλισθή δια την τιμήν που απέδιδεν εις τον άγιον, είπε:
«Πώ είσαι ζουρλό, καϋμένε Σέχη. Να ήξερες, δεν έλεγες έτζι. Τούτο το καλόγερο, ωρέ Χατζή, ήτον αληθινό προφήτη… ήρθε σπίτι μου στο Τεπελένι και με ευχήθηκε, ωρέ, και μου είπε όλα όσα έκαμα, σαν να τάχε γραμμένα στο κιτάπι».

¹Κοσμάς Αιτωλός. (1714- 1779). Μεγάλη θρησκευτική και ηθική φυσιογνωμία. Εμόνασεν εις Άγιον Όρος. Έλαβεν άδειαν από το Πατριαρχείον και εκήρυξε τον θείον λόγον εις τον υπόδουλον ελληνισμόν. Εντονωτέρα υπήρξε η δράσις του εις  Ήπειρον. Εμαρτύρησε εις Καλικόνταση Ηπείρου την 24 Αυγούστου 1779. (Λεξ. Ηλ. Τόμ. 11ος σ. 287)Προφητείαι

Α.  Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί σ α ι.

11. «Πότε θάρθη το ποθούμενον;» ηρώτησαν τον άγιον εις Τσαραπλανά της Ηπείρου· «όταν σμίξουν αυτά», απήντησεν ο άγιος δεικνύων δύο δενδρύλλια (τα δενδρύλλια εμεγάλωσαν επάχυναν και έσμιξαν το 1912) σ. 328
12. «Το ποθούμενον  θα έρθη όταν θαρθούν δύο πασχαλίες μαζί». Πράγματι το 1912 αι εορταί Ευαγγελισμού και Πάσχα συνέπεσαν, σελ 328.
118. «θαρθή καιρός που θα ζωσθή ο τόπος με μια κλωστή». (Ελέχθη εν Άσσω Κεφαλληνίας) σ. 341.
117. «Θα δήτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα να τρέχη γρηγορότερα από το λαγό». Ελέχθη εις Βουλιαράταις παρά την Δρόπολιν.

Β.  Μ η   π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί σ α ι.  (Αναμένεται η εκπλήρωσίς των).

1. 50. «Αν το ζήτημα λυθή με πόλεμον θα πάθετε μεγάλες καταστροφές· σε τρεις χώρες θα μείνει μία» σ. 322.
2. 58. «Στην Πόλι θα χυθή αίμα που το τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξη» σ. 332.
3. 19. «όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθή το ζήτημα της Πόλης» σ. 329.
4. 83. Από τα τρία μπουγάζια στενά, Κρα, Κράψη και Μουζίνα, θα περνούν πολλά στρατεύματα για την πόλη. Καλόν είναι τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Θα σας ρωτούν εάν είναι μακρυά η πόλη, εσείς να μη τους λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν. Ο στρατός αυτός δεν θα φθάση στην Πόλη, στη μέση του δρόμου θα μάθη ότι ο πόλεμος ετελείωσε   σ. 336.
5. 120. *Θα δήτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν. Εβγάτε σεις οι πεθαμένοι να μπούμε μεις οι ζωντανοί.
6. 64. «Τόσα πολλά θα γίνουν που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από το φόβο τους» σ. 333.
7. 76. «Μετά τον πόλεμον οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο για να βρουν άνθρωπο να τον κάνουν αδελφό» σελ. 335.
8. 59. «Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τον γενικόν πόλεμον. Θα τρώη με ασημένιο κουτάλι» σ. 333.

Σχόλια

Αι μη πραγματοποιηθείσαι προφητείαι αναφέρονται εις τα περί τον γενικόν πόλεμον και τας συνεπείας του ήτοι:

Α) Την μεγάλην σύρραξιν περί την Κωνσταντινούπολιν, αρθρ. 58.
Β) Την τελικήν φάσιν, αρθρ. 19, 83.
Γ) Τα καταστρεπτικά αποτελέσματα του πολέμου, αρθρ. 64, 76, 120.
Δ) Την ευτυχή περίοδον η οποία θα διαδεχθή τον φονικώτατον πόλεμον, αρθρ. 59. "


*επραγματοποιήθη και θα επαναληφθή εντονώτερον
ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου, Δευτέρα έκδοσις, Θες/νικη 1972, Γ’ Προφητείαι, 7η   Προφητεία, σ.67- 69.