Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ του Αγίου Ανδρέου δια Χριστόν σαλού¹


Κείμενον²

" Η πόλις αύτη η επάνω πολλών εθνών προκαθεζομένη ανάλωτος (= απόρθητος) έθνεσι γενήσεται, και αχείρωτος· η γαρ Θεοτόκος, εν σκέπη των ιδίων πτερύγων ταύτην εφύλαξε· και ταις πρεσβείαις αυτής άτρωτος διαφυλαχθήσεται…
Λόγος δε τις φέρεται εισιέναι το γένος των Αγαρηνών και ικανά πλήθη τη μαχαίρα αυτών κατασφάξουσιν· εγώ δε φημί, ότι και το ξανθόν γένος εισελεύσεται [ούτινος προσηγορία (=προσφώνησις)  πρόκειται εν τω επτακαιδεκάτω στοιχείω των εικοσιτεσσάρων στοιχείων ανακεφαλαιωμένων]³, αλλ'εισελεύσεται μεν και τα κώλα των αμαρτωλών επί εδάφους καταστρώσουσιν, ουαί δε αυτοίς από των δύο ορπήκων (όρπηξ= κλώνος, νέος βλαστός, απόγονος), ων αι ρομφαίοι αύραι (=αήρ εν κινήσει, πνοή εκ θαλάσσης ή ποταμών) και οξείαι δρέπανοι, πυρόν (= σίτος) εν θέρει συγκόπτουσαι και εις τα οπίσω ου μη ανθυποστρέψουσιν ουκέτι, ουδ' ου μη ενταύθα καταλειφθήσονται.
Περί δε ωδίνων αρχής, και περί συντελείας πως σοι αδακρυτί διεξέλθοιμι, τέκνον;
Εν γαρ ταις εσχάταις ημέραις αναστήσει Κύριος ο Θεός βασιλέα από πενίας και πορεύσεται εν δικαιοσύνη πολλή… πάντα δε πόλεμον καταπαύσει και τους πένητας πλουσίους απεργάσηται και έσται ειρήνη ον τρόπον επί των ημερών Νώε δια το μη ποιείν πόλεμον πώποτε. [Ου μέντοι κατά τας εκείνων πονηρίας]*. Έσονται γαρ οι άνθρωποι πλούσιοι εν ταις ημέραις εκείναις σφόδρα, και εν γαλήνη και ειρήνη βαθεία εσθίοντες και πίνοντες, γαμούντες και εκγαμίζοντες, εν αδεία πολλή πορευόμενοι και αμερίμνως τοις γηίνοις επαναπαυόμενοι, και εν τω μη είναι πόλεμον επί της γης συγκόψουσι τας σπάθας αυτών εις βιζύνας και εις δρέπανα και εις εργαλεία γεωπονικά. Και μετά ταύτα δώσει το πρόσωπον αυτού επί ανατολάς, και ταπεινώσει του υιούς Αγάρ· οργισθήσεται γαρ αυτοίς ο Κύριος δια την βλασφημίαν αυτών ην εβλασφήμησαν εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και δια την των Σοδόμων ασέλγειαν ην κατεργάζονται· πολλοί δε εξ αυτών το άγιον βάπτισμα κομισάμενοι ευάρεστοι γενήσονται και τιμηθήσονται παρά του ευσεβούς βασιλέως εκείνου, τους δε λοιπούς ολέσει και εμπυρίσει και βιαίω θανάτω παραδώσει. Εν τοις καιροίς εκείνοις αποκατασταθήσεται πάσα η υφήλιος και το Ιλλυρικόν της βασιλείας Ρωμαίων, και η Αίγυπτος κομίσει τα πάκτα (= ομολογώ, συγκείμενος, συμπεφωνημένος, μάλλον εδώ εννοεί συνθήκας, συμφωνίας) αυτής. Και θήσει την χείραν αυτού την δεξιάν εις τα κύκλω έθνη· και ημερώσει τα ξανθά έθνη και τους μισούντας αυτόν τροπώσεται· τριάκοντα και δύο έτη κρατήσει της βασιλείας. Δώδεκα έτη κήνσον (=φόρον) και δόματα (=δώρα) ου λήψεται. Αναστήσει δε θυσιαστήρια τα συντετριμμένα και ναούς αγίους ανοικοδομήσει. Δίκη ουκ έσται εν ταις ημέραις εκείναις, αλλ’ ούτε ο αδικών ή ο αδικούμενος· πτήξει (πτήσσω= ζαρώνω ένεκα φόβου) γαρ από προσώπου αυτού πάσα η γη, και φόβω ποιήσει τους υιούς των ανθρώπων σωφρονείν και τους παρανομούντας των μεγιστάνων εξολοθρεύσει.


¹Άγιος Ανδρέας δια Χριστόν σαλός (μωρός). – Σκύθης Νοτάριος εν Κων/πόλει κατά τον 10ον μ.Χ. αιώνα, όστις αποσυρθείς των εγκοσμίων και προσποιηθείς μωρίαν ήλεγχε την διαφθοράν της κοινωνίας του καιρού του. Απέθανεν το 956 μ.Χ. (Λεξικόν Ηλίου Τόμ. 2 σελ. 770)
M. Cyrill (μν. εργ. σ. 62) γράφει: «Ο βίος του Ανδρέου δια Χριστόν σαλού (σ.σ. όπου αι προφητείαι), χρονολογείται από τον 9ον- 10ον αιώνα μ.Χ.».

²Δια το κείμενον της προφητείας είχον υπ’ όψιν μου τας εξής πηγάς: α. A. Vassiliev Anecdota Craeco Byzantina». (τόμος Α’ Μόσχα 1893), β. Βίος Αγίου Ανδρέου εκδ. «Αγιορ. Βιβλιοθήκης», γ. «Προφητείαι «του Αγ. Ανδρέου εκδ. αγιορ. Μοναχού Νεκταρίου Κατσάρου».

³Η παράγραφος αύτη αναφέρεται εις τα κείμενα των προφητειών εκδόσεως «Αγιορ. Βιβλιοθήκης» και του μοναχού Κατσάρου. Δεν αναφέρεται υπό του Vassiliev. Εις το κείμενον Vassiliev παραλείπονται αι αρχικαί παράγραφοι. Άρχεται δε : «Περί δε ωδίνων αρχής… κλπ.


*Η παράγραφος αύτη αναφέρεται μόνον υπό του Vassiliev εις τα «Anecdota».


Σχόλια – Ερμηνεία

Ο προφήτης ομιλεί περί του μέλλοντος της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία αφού περάση μίαν μακράν περίοδον κατά την οποίαν εις τα τείχη της θα θραυσθή πάσα βαρβαρική επιδρομή, τελικώς θα κυριευθή από τους Αγαρινούς, οι οποίοι πολλά πλήθη θα κατασφάξουν.

Εν συνεχεία θα περιέλθη η πόλις εις το ξανθόν γένος «ούτινος η προσηγορία πρόκειται εν τω επτακαιδεκάτω στοιχείω των εικοσιτεσσάρων στοιχείων ανακεφαλαιωμένων». Δέκατον έβδομον κατά ταύτα είναι το Ρ. Πρόκειται δηλαδή καθαρά περί της Ρωσίας. Εν συνεχεία, μετά την απώλειαν των αμαρτωλών, ομιλεί συγκεκαλυμμένα «ουαί δε αυτοίς από των ορπήκων ων αι ρομφαίαι αύραι κλπ.».
Πρόκειται πιθανώτατα περί των δύο αδελφών λαών (όρπηξ = κλώνος, βλαστός) Αμερικής και Αγλλίας, αι οποίαι δια των βομβών εξ αεροπλάνων ριπτομένων και ρουκετών (πυραύλων) «Ρομφαίαι αύραι» θα προξενήσουν τεραστίας καταστροφάς εις τους κατέχοντας την πόλιν Ρώσους¹.
«Ρομφαίαι αύραι… εις τα οπίσω ου μη ανθυποστρέψουσιν ουκέτι, ουδ’ ου μη ενταύθα καταλειφθήσονται…»
Με εκπληκτικήν ακρίβειαν περιγράφει ο άγιος τα πολεμικά όπλα της εποχής μας, τα οποία βλέπει εν οραμάτι ενεργούντα. Η ενέργειά των, λέγει, είναι «κίνησις αέρος», δεν επιστρέφουν και δεν αφήνουν τίποτε κατάλοιπον.

Εν συνεχεία ο άγιος δεν ομιλεί περί παρεμβάσεως του Θεού δια την κατάπαυσιν του πολέμου και την προβολήν του μεγάλου αναμορφωτού, αλλά εισέρχεται μετά τον καταστρεπτικόν πόλεμον χωρίς καμίαν άλλην εξήγησιν εις την βασιλείαν του «από πενίας ον αναστήσει Κύριος» δηλαδή την βασιλείαν του μεγάλου αναμορφωτού.

Η βασιλεία αύτη μετά την συντριβήν των Ισμαηλιτών, θα χαρίση εις τον κόσμον, πραγματικήν ειρήνην και ζωήν αφιερωμένην εις την λατρείαν του αληθινού Θεού «αναστήσεται θυσιαστήρια συντετριμμένα και ναούς αγίους οικοδομήσει, δίκη ουκ έσται εν ταις ημέραις εκείναις… ούτε αδικών ή αδικούμενος»…  Πολλοί λαοί ζώντες μακράν του αληθινού Θεού θα προσέλθουν εις την ορθοδοξίαν, γενόμενοι δεκτοί μετά τιμών «πολλοί… δε το άγιον βάπτισμα κομισάμενοι ευάρεστοι γενήσονται και τιμηθήσονται».

Εν ταις ημέραις του μεγάλου αγίου θα ειρηνεύσει ο κόσμος ολόκληρος.
«Εν τοις καιροίς εκείνοις αποκατασταθήσεται πάσα η υφήλιος».
Η περίοδος αυτή θα είναι η καλυτέρα, η ευτυχεστέρα, που θα περάση ο κόσμος μέχρι της εμφανίσεως του «αντιχρίστου», ως διεπιστώθη από την έρευνάν μας και επί των ετέρων προφητικών κειμένων. "

¹Φρονώ ότι η ερμηνεία αύτη αναφερομένη εις τας «προφητείας του Αγίου Ανδρέου κλπ. εκδ. αγιορ. Μοναχού Κατσάρου 1953 σ. 9, 10 είναι η μάλλον ανταποκρινομένη προς τα πράγματα.ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου, Δευτέρα έκδοσις, Θες/νικη 1972, Γ’ Προφητείαι, 5η Προφητεία, σ.64- 66.