Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Ο ΗΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ


Ο Μέγας Προφήτης του Ισραήλ, που ηξιώθη να αρπαγή από την γην δια πυρίνου άρματος, προώρισται, (είτε ο ίδιος, προσωπικώς, είτε πρόσωπον ή πρόσωπα καθ’ όλα όμοια με αυτόν) κατά την Γραφήν, να παίξη σημαντικόν ρόλον εις την διαμόρφωσιν των πραγμάτων του κόσμου.

Όταν ο Χριστός ηρωτήθη υπό των Μαθητών του: «Τι ουν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίας δει ελθείν πρώτον;» Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτοίς:
«Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα» (Ματθ. ιζ’ 10, 11). 

Και εν συνεχεία… «Ηλίας ήδη ήλθε και ουκ επέγνωσαν αυτόν αλλ’ εποίησαν αυτώ όσα ηθέλησαν» (Ματθ. ιζ’ 12), υπονοών εδώ τον καθ’ όλα πνευματικώς όμοιον με τον Ηλίαν, Ιωάννην τον Πρόδρομον. «Τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτισθού είπεν αυτοίς» (Ματθ. ιζ’ 13).

Εις την Παλαιάν Διαθήκην ωσαύτως αναγράφεται:
«Ιδού εγώ αποστελώ υμίν Ηλίαν τον Θεσβίτην πριν ή ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή, ος αποκαταστήσει καρδίαν πατρός προς υιόν και καρδίαν ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, μη ελθών πατάξω την γην άρδην» (Μαλαχ. δ’ 4, 5).

Εις δε την Αποκάλυψιν:
«Και δώσω τοις δυσί μάρτυσί μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους. Ούτοι εισιν αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του Κυρίου της γης εστώται» (Αποκ. ι’ 3 και 4).
Εδώ δεν ομιλεί καθαρά η Γραφή τι είναι (ποία πρόσωπα) αι δύο λυχνίαι. Πάντως οι πλείστοι ερμηνευταί, παλαιοί και νέοι, φρονούν ότι πρόκειται περί των προφητών Ηλία και του μεταστάντος επίσης Ενώχ. Άλλοι δε περί του Μωυσέως και του Ηλία (βλπ Π. Τρεμπέλα, Π. Μπρατσιώτη, Γ. Σκιαδά).


Και ερωτάται:
Το υπό του Κ. Η. Ι. Χριστού αναφερόμενον πρόσωπον με τα λόγια «Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα» είναι εν εκ των δύο λυχνιών της αποκαλύψεως ή έτερον;
Ουδείς δύναται να αποφανθή μετά βεβαιότητος, τοσούτο μάλλον καθ’ όσον και οι ερμηνευταί των «δύο λυχνιών» δεν συμφωνούν περί των προσώπων. ( … )

Σημασία έχει ότι δια των προφητειών αποκαλύπτεται, ότι αναδεικνύεται εις τον κόσμον, προβαλλομένη κατά τρόπον έκτακτον και θαυμαστόν, μία μεγάλη προσωπικότης, η οποία όταν θα προβληθή και θα αναδειχθή θα μας αποκαλύψη  ε ν  π ο ί α  ε ν τ ο λ ή  κ α ι  ε ξ ο υ σ ί α  έ ρ χ ε τ α ι.
Εάν ημείς εξετάζωμεν την άποψιν ότι η προσωπικότης την οποίαν αναφέρει ο Χριστός εις το Ματθ. ιζ’ 10, 11 υπό τας προϋποθέσεις του Ματθ. ιζ’ 13 (ερμηνεία Π. Τρεμπέλα, δηλαδή πρόσωπον καθ’ όλα πνευματικώς όμοιον με τον Ηλίαν) είναι η προβαλλομένη υπό των προφητειών, τούτο εστηρίξαμεν εις τας εξής σοβαράς σκέψεις:

Α. Π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η ς  υ π ό  τ ω ν  π ρ ο φ η τ ε ι ώ ν  δ ι α κ η ρ υ σ σ ο μ έ ν η, ότι θα εμφανισθή εις τον κόσμον κατά τρόπον τόσον έκτακτον και θαυμαστόν «δια τόξων και σημείων φανήσεται» ίνα αποκαταστήση τα πράγματα του κόσμου, έπειτα από μίαν βαρύτατην συσσώρευσιν δοκιμασιών, δεν ήτο δυνατόν να μην αναφέρεται εις την Αγίαν Γραφήν.

Β. Ο  Η λ ί α ς  (Ματθ. ιζ’ 11) ερχόμενος ίνα αποκαταστήση τα πράγματα εις τον κόσμον, δια να κατορθώση να φέρη εις πέρας την αποστολήν του πρέπει να έλθη με κύρος, προβαλλόμενος υπό του Θεού κατά τρόπον έκτακτον και θαυμαστόν, ως γράφεται εις τας προφητείας.

Γ. Ε σ τ η ρ ί χ θ η μ ε ν  ε π ί σ η ς  ε ι ς  τ α ς  π ρ ο φ η τ ε ί α ς¹, εκ των οποίων πλέον χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αγίου Ανδρέου, του δια Χριστόν σαλού:
«Εν τοις καιροίς εκείναις αποκατασταθήσεται πάσα η υφήλιος».

Ο αναμενόμενος Μ. Άγιος είναι ο αγιώτερος άνθρωπος εκ των 3 δισεκατομυρίων κατοίκων της γης, μη υστερών εις αγιότητα των μεγάλων προφητών και των Μ. Πατέρων της Εκκλησίας, ως προβαλλόμενος κατά τρόπον εξαιρετικώς έκτακτον και προοριζόμενος δια τόσον μεγάλην αποστολήν.


¹βλέπε τις αναρτηθείσες προφητείες στην ιστοσελίδα.  ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου, Δευτέρα έκδοσις, Θες/νικη 1972, Δ’ Συγκριτική Μελέτη, 5. Ο Ηλίας μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας, σ. 118- 120.