Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Πνευματική Παρακμή παρ' ημίν


"Το Ευαγγέλιον έχει παραμερισθή και εις τον άγιον αυτόν τόπον που έχει ποτισθή από αίμα αγίων και έχει πατηθή από τα πόδια ασκητών και ομολογητών, τον τόπον αυτόν τον αγνώμονα δια τον οποίον ελέχθησαν όχι από άνθρωπο αλλά από τον Θεάνθρωπον τα τόσον εγκωμιαστικά λόγια «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου» (Ιωαν. ιβ’ 23) και εις την πατρίδαν μας, που έχει ως εθνικόν της σύμβολον, το σύμβολον της χριστιανοσύνης, τον σταυρόν, και έχει ταυτίσει το έθνος με την θρησκείαν, την ορθοδοξίαν, και που εθεωρείτο ορθόν – και δικαίως – άλλοτε ότι ευρίσκεται μακράν του έθνους, ο περιπατών μακράν της ορθοδοξίας: την Ελλάδα που ηλευθερώθη με το σύνθημα «για του Χριστού την πίστι την αγία», ο κόσμος, ο πολύς, έχει απομακρυνθεί από τον Θεόν.

Η ηγέτις τάξις που πρέπει να δίδει το παράδειγμα δια λόγων και πράξεων και που εννοεί να την μιμήται η μεγάλη μάζα του λαού, έχει διαγράψει από τα διαφέροντά της την πνευματικήν ζωήν. Και έτσι ζώσα μακράν του Ευαγγελίου είτε ζη τον φυσικόν βίον, με ροπήν την ικανοποίησιν των απύθμενων απαιτήσεων κατωτέρων επιθυμιών, είτε έχει προσδεθεί εις το άρμα αντιχριστιανικών δοξασιών και αιρέσεων, προξενούσα διπλήν ζημίαν εις το έθνος.

Πρώτον, αποστερεί την κοινωνίαν από τους φωτισμένους χριστιανούς ηγέτας που θα της εξησφάλιζαν τα μέσα της υλικής και πνευματικής ζωής, και
Δεύτερον, σκανδαλίζει δια των λόγων και πράξεών της τους απλοϊκούς και αδυνάτους, τον λαόν: «δεν πιστεύουν οι τρανοί, άρα δεν υπάρχει Θεός». "


ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου, Δευτέρα έκδοσις, Θες/νικη 1972, Εισαγωγή, Πνευματική Παρακμή παρ΄ημίν, σ. 21