Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ Του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων¹


Κείμενον²

" «Και κρατήσει επί την Επτάλοφον το ξανθόν γένος έξ ή πέντε και φυτευθύσονται εν αυτή λάχανα, και φάγονται εξ αυτών πολλοί εις εκδίκησιν των αγίων· κρατήσουσι δε επί την Ανατολήν προνοηταί τρείς ... και μετά τούτους εγερθήσεται αυτόνομος και μετά τούτον έτερος λύκος αγριώδης... και ταραχθήσονται και τα καθήμενα έθνη, άτινα εισίν επί τα βόρεια μέρη, κινήσουσι μετά μεγάλης βίας και δριμύτητος θυμού, και χωρισθήσονται εις τέσσαρας αρχάς, και η μεν πρώτη χειμάσει εις Έφεσον, η δε δευτέρα εις Μελάγια, η τρίτη εν Ακροκάμπω ήγουν εις την Πέργαμον και η τέταρτη εις Βιθυνίαν... τότε ταραχθήσονται τα έθνη καθήμενα επί νότου γωνίας, και εγερθήσεται ο Μέγας Φίλιππος μετά γλωσσών δέκα οκτώ και συναχθήσονται εν τη Επταλόφω και συγκροτήσουσι πόλεμον, οίος ου γέγονε πώποτε· και δρομούσιν εις τας εμβολάς και τας ρύμας της Επταλόφου και ο φόνος των ανθρώπων ως ποταμός κινήσει, και θολωθήσεται η θάλασσα εκ του αίματος έως τα βάθη της Αβύσσου.
Τότε βους βοήσει και ξηρόλοφος θρηνήσει και τότε σταθώσιν οι ίπποι³ και φωνή εξ ουρανού κράξει, στώμεν, στώμεν, ειρήνη υμίν· αρκεί η εκδίκησις επί τους απειθείς και ανηκόους· και απέλθετε επί τα δεξιά τα μέρη της Επταλόφου και εκεί ευρήσετε άνθρωπον επί δύο κίονας ιστάμενον εν κατηφεία πολλή ( έσται λαμπρός το είδος, δίκαιος, ελεήμων, φορών πενιχρά, τη όψει αυστηρός και τη γνώμη πραϋς)· έχοντα επί τον δεξιόν αυτού πόδα καλάμου ήλον και φωνή υπό του αγγέλου κηρυχθήσεται, στήσατε αυτόν βασιλέα, και δώσουσι αυτώ εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν λέγοντες αυτώ· ανδρίζου Ιωάννη* και ίσχυε και νίκα τους εχθρούς σου· και επάρας την ρομφαίαν παρά του αγγέλου πατάξει τους Ισμαηλίτας, Αιθίοπας** και πάσαν γενεάν άπιστον.
Τους δε Ισμαηλίτας μερίσει εις τρία μέρη· και την μεν πρώτην εν ρομφαία, την δε δευτέραν βαπτίσει, και την τρίτην καταδουλώσεται εν τη Ανατολή· και εν τω υποστρέφεσθαι αυτόν, ανοιχθήσονται οι θησαυροί της γης και πάντες πλουτήσουσι και ουδείς εξ αυτών πένης, και η γη δώσει τον καρπόν αυτής εκατονταπλασίονα· τα δε όπλα τα πολεμικά γενήσονται εις άροτρα και δρέπανα· και βασιλεύσει έτη τριάκοντα πέντε*** [και μετά την τελευτήν αυτού έτη δώδεκα· και ούτος προείπε τον θάνατον αυτού και ούτος πορεύσεται εις Ιεροσόλυμα και παραδώσει την βασιλείαν αυτού τω Θεώ****».

¹Μεθόδιος Επίσκοπος Πατάρων (Λυκίας)· ήκμασε τον Θ’ αιώνα και διεκρίθη δια την περί την χρησμολογίαν ενασχόλησίν του. Τα έργα του επιγράφονται «του εν Αγίοις Πατρός ημών Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων λόγος ηκριβωμένος περί βασιλείας των εθνών». (Μεγ. Ελλ. Εγκ. Τόμ. ις’ σ. 836)
-Κατ’ άλλην εκδοχήν πρόκειται περί του Μεθοδίου Πατάρων του μαρτυρήσαντος το 311 μ.Χ. (βλπ. Προφ. Μον. Κατσάρου σελ. 8).
²- Δια το κείμενον είχον υπόψιν μου: α. A. Vassiliev Anecdota Craeco Byzantina” Μόσχα 1893. β. Π.Δ. Στεφανιτζή «Συλλογή διαφόρων προρρήσεων» Αθήναι 1838 – Γεννάδιος Βιβλιοθήκη. γ. Τον υπ’αριθμόν 59 κώδικα της Μονής Ξηροποτάμου.
-Το κείμενον κατά την άποψιν του ειδικού γλωσσολόγου του Παν/μίου Θεσσαλονίκης συμφωνεί γλωσσολογικά με τον Θ’  αιώνα καθ’ όν φέρεται γραφείσα η προφητεία.
-Η προφητεία φέρεται και ως γραφείσα υπό του προφήτου Δανιήλ (βλπ. A. Vassiliev μν. εργ. σελ. xxv)
³-Το σταμάτημα των ίππων – «σταθώσιν ίπποι» - που βλέπει ο προφήτης εν οράματι, συμβολίζει την κατάπαυσιν του πολέμου.
-Εις τα “Anecdota” του Vassiliev γράφεται: «σταθώριν είπει», που είναι καταφανέστατα λάθος.
*Το «Ιωάννη» δεν υπάρχει εις τα “Anecdota”.
**Εις τα “Anecdota” του Vassiliev γράφει ωσαύτως: Φράγκους Τατάρους.
***Εις τα anec. γράφει «έτη τριάκοντα δύο».
**** Εις τα anec. γράφεται: το εντός παρενθέσεως ως εξής: «και μετά αυτόν βασιλεύσει έτερος εξ αυτού έτη δώδεκα· και ούτος προϊδών τον θάνατον αυτού πορευθήσεται εις τα Ιεροσόλυμα ίνα παραδώση αυτού την βασιλείαν τω Θεώ».Σχόλια – Ερμηνεία

Εν τη προφητεία ταύτη αναφέρεται ότι το ξανθόν γένος θα καταλάβη την Κωνσταντινούπολιν (συμφωνεί με τον άρθρον 14 της προφ. Ανωνύμου 1053 μ.Χ. «Νίκη Ορθοδόξων λαών και γενική σφαγή Αγαρηνών υπό Ορθοδόξων») και θα παραμείνη εν αυτή εξ ή πέντε έτη ή μήνας.
Εν συνεχεία ομιλεί περί του πολέμου Βορείων και Νοτίων ο οποίος περί την Επτάλοφον θα λάβη την αγριωτέραν μορφήν, ως ο πλέον καταστρεπτικός πόλεμος που εγένετο ποτέ «οίος ου γέγονε πώποτε».

Εξετάζων τα γεγονότα από πνευματικής σκοπιάς εν συναρτήσει και προς την στρατιωτικήν άποψιν, φρονώ, ότι η φονικότης κατά την δευτέραν φάσιν δεν θα περιορισθή μόνον εις την περιοχήν της Επταλόφου αλλά θα επεκταθή καθ’ όλον το μήκος του μετώπου και εις τα μετόπισθεν. Ο ιδιαίτερος τόνος που δίδεται δια τα περί την Επτάλοφον γεγονότα οφείλεται εις δύο λόγους.

1ον Ότι η μορφή του πολέμου, πιθανώτατα, θα αλλάξη με την εκδήλωσιν της αποφασισθείσης μεγάλης επιθέσεως κατά της Κων/πόλεως δι’ αποβάσεως εις την περιοχήν της Αδριατικής (προφ. Ανωνύμου 1053 μ.Χ.)
Ο δια κλασσικών όπλων αρξόμενος πόλεμος, με την πρώτην πολεμικήν εκδήλωσιν κατά της Τουρκίας, θα συνεχισθή και κατά την πρώτην φάσιν της εμπλοκής των ελαφρών συμμαχικών δυτικών δυνάμεων μετά του μεγαλυτέρου κράτους (ανατολικού συνασπισμού).
Μετά την ήτταν των ελαφρών τούτων συμμαχικών δυνάμεων (προφ. Ανωνύμου 1053 μ.Χ.) δεν θα λάβουν χώραν ευρείαι στρτιωτικαί επιχειρήσεις.
Μετά παρέλευσιν «εξ ή πέντε» (μήνες ή έτη) θα εκδηλωθή επίθεσις καθ’ όλον το μήκος του μετώπου εξ αφορμής της οποίας, ως εγράψαμεν, πιθανώτατα θα αρχίση ο δια πυρός κατακλυσμός «και ο φόνος των ανθρώπων ποταμός κινήσει».

2ον Εις την Επτάλοφον θα εκδηλωθή κατά τρόπον εμφανή η παρέμβασις του Θεού δηλαδή η δια σημείου κατάπαυσις του φονικωτάτου πολέμου και η ανάδειξις και προβολή του μεγάλου αναμορφωτού.
Η εκλογή της Κων/πόλεως δια την εκδήλωσιν της θαυμαστής παρεμβάσεως έχει τρόπον τινά και την έννοιαν της εύνοιας προς την πόλιν, η οποία θα ξαναγίνη πάλιν το κέντρον του κόσμου¹.
«Τότε βους² βοήσει και ξηρόλοφος³ θρηνήσει».
Αρχίζει ο δια πυρός κατακλυσμός, γεγονός όπερ προκαλεί την παρέμβασιν της θείας ευσπλαχνίας προς αποτροπήν ολοκληρωτικού ολέθρου. «Και ει μη εκολοβώθησαν αι ημέραι εκείναι… δια δε τους εκλεκτούς κολοβωθήσονται…» (Ματθ. κδ’22).

«Βους βοήσει»
Σπανίως προφητικόν κείμενον ωμίλησε τόσον θρηνωδώς. (…) Αλλοίμονον, η προσκόλλησίς μας εις τα πράγματα του κόσμου τούτου μας έχει αποκοιμίσει.
Αι πνευματικαί μας κεραίαι έχουν υποστή ολικήν αμαύρωσιν και δεν ημπορούμεν να συλλάβωμεν το μέγεθος, το βάθος και το πλάτος των δεινών, που μας περιμένουν.

«Και φωνή εξ ουρανού κράξει… και απέλθετε επί τα δεξιά τα μέρη και ευρήσετε άνθρωπον… στήσετε αυτόν βασιλέα…»
Συ είσαι, Μεγάλε Άγιε, εκείνος που αναμένομεν δια να αποκαταστήσεις τα πάντα. Συ είσαι η πελωρία προσωπικότης που ως εντολεύς του Θεού θα φέρης την αφηνιάσασαν και δεινώς πληγείσαν χριστιανικήν ανθρωπότητα εις τον δρόμον της σωτηρίας και της ειρήνης.
Μεγάλε Άγιε της Ορθοδοξίας, δεν προχωρούμεν εις το τι θα κάνεις. Όταν θα έλθης θα είπης εις τους εκλεκτούς τι πρέπει να κάνουν και θα συμμορφωθούν με απόλυτον πειθαρχίαν, διότι η οίησις, η υπερηφάνεια και η απληστία, τα μεγάλα εμπόδια της προόδου και της ευτυχίας, θα κατακρημνισθούν εις την άβυσσον. «Παν όρος και βουνός ταπεινωθήσεται και έσται τα σκολιά εις ευθείαν» (Λουκ. γ’5). "

¹«Έση πάλιν γαρ ώσπερ ουδ’αρξαμένη» (…) «Καινή το λοιπόν η καινή πάλιν έση και κρείττον άρξεις των εθνών ήπερ πάλαι» Χρησμός Λέοντος Σοφού 3δ.
²Βους. Το θηλυκόν, εφ’ όσον δεν δηλούται το γένος δια του άρθρου.
³Ξηρόλοφος. Εις εκ των επτά λόφων του Βυζαντίου, όπου μετά την Αλωσιν (1453) εσφάγη κατά διαταγήν του Μωάμεθ Β’ ο Μέγας δουξ Λουκάς Νοταράς. (Μεγ. Ελλ. Εγκ. Τομ. ΙΗ’ σ 637).


ΠΗΓΗ: ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΟΣΜΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Υπό το φως των προφητειών της Ορθοδοξίας, Κωνστ. Τσατάλου, Δευτέρα έκδοσις, Θες/νικη 1972, Γ’ Προφητείαι, 4η  Προφητεία, σ.61- 64.